اینجا هستید
وبسایت شهناز نیرومنش > اشعار > در دوست به جز خویشتن خویش ندیدیم – دفتر دوم کتاب سیر – تابستان 1387

در دوست به جز خویشتن خویش ندیدیم – دفتر دوم کتاب سیر – تابستان 1387

اوضاع جهان را همه دیدیم و شنیدیمپس در پی مطلوب دویدیدم و دویدیم افسوس که چون نقش رخ دوست نجستیمجز پرده پندار و خطا هیچ ندیدیم بی نقش رخش منظره هستی موهومتصویر مجازی است که در آیینه دیدیم پس در طلب دوست هم آیینه شکستیمهم پرده ما و من موهوم دریدیم از خویش گذشتیم و شکستیم و دراندیماز دوست خودش را و خودش را طلبیدیم آندم که شکست آیینه و پرده فرو شددر دوست به جز خویشتن خویش ندیدیم
اوضاع جهان را همه دیدیم و شنیدیمپس در پی مطلوب دویدیدم و دویدیم افسوس که چون نقش رخ دوست نجستیمجز پرده پندار و خطا هیچ ندیدیم بی نقش رخش منظره هستی موهومتصویر مجازی است که در آیینه دیدیم پس در طلب دوست هم آیینه شکستیمهم پرده ما و من موهوم دریدیم از خویش گذشتیم و شکستیم و دراندیماز دوست خودش را و خودش را طلبیدیم آندم که شکست آیینه و پرده فرو شددر دوست به جز خویشتن خویش ندیدیم
در دوست به جز خویشتن خویش ندیدیم

اوضاع جهان را همه دیدیم و شنیدیم/ پس در پی مطلوب دویدیدم و دویدیم

افسوس که چون نقش رخ دوست نجستیم /جز پرده پندار و خطا هیچ ندیدیم

بی نقش رخش منظره هستی موهوم /تصویر مجازی است که در آیینه دیدیم

پس در طلب دوست هم آیینه شکستیم /هم پرده ما و من موهوم دریدیم

از خویش گذشتیم و شکستیم و دراندیم/ از دوست خودش را و خودش را طلبیدیم

آندم که شکست آیینه و پرده فرو شد /در دوست به جز خویشتن خویش ندیدیم

شهناز نیرومنش/ دفتر دوم-سیر/ تابستان 87

دیدگاهتان را بنویسید

Top