ادراک و آگاهی-همایش 1 آگوست-2015

مگر ما آگاهی نمی خواهیم؟ درست است، کار درست است، شما اصلا نگران نباشید. قرار نیست همه ببینند و بشنوند ،ولی قرار هست همه به آگاهی برسند. یکی از راهِ دیدن، یکی از راهِ شنیدن، یکی از راهِ دریافت قلبی،

“مگر ما آگاهی نمی خواهیم؟
درست است، کار درست است، شما اصلا نگران نباشید.
قرار نیست همه ببینند و بشنوند ،ولی قرار هست همه به آگاهی برسند.
یکی از راهِ دیدن، یکی از راهِ شنیدن، یکی از راهِ دریافت قلبی،
و نهایتا این آگاهی باید در قلب شکل بگیرد،
اگر شکل گرفت، یعنی اینکه کار درست است.
ادراک اگر ایجاد شد، یعنی کار درست است.”

شهناز نیرومنش

همایش 1 آگوست 2015

شهناز نیرومنش
مدیر مرکز حفظ و نشر آثار استاد محمد علی طاهری - اینتریونیورسالیزم
http://shahnazniroomanesh.com

پاسخ دهید

Top