صیحه سوم – همایش 4 جولای-2015

"الان ما در ... صیحه ی سوم هستیم. یعنی این اطلاع رسانی ها دیگر اتمام حجت های آخر است که دارد میشود. یک اتفاقاتی می افتد که ورق بر میگردد و کن فیکون هایی شروع میشود و اتفاقاتی در هستی می افتد و دیگر حق و ناحق از همدیگر جدا میشود."

الان ما در ..صیحه سوم هستیم.

یعنی این اطلاع رسانی ها دیگر اتمام حجت های آخر است که دارد میشود.
یک اتفاقاتی می افتد که ورق بر میگردد
و کون فیکون هایی شروع میشود
و اتفاقاتی در هستی می افتد
و دیگر حق و ناحق از همدیگر جدا میشود

شهناز نیرومنش
همایش 4جولای 2015

شهناز نیرومنش
مدیر مرکز حفظ و نشر آثار استاد محمد علی طاهری - اینتریونیورسالیزم
http://shahnazniroomanesh.com

پاسخ دهید

Top