به راستی چند نفر از ما (که بودنمان در کنار هم بی دلیل هم نیست)، حاضر هستیم درمقابل پیمانی که از ما گرفتند،همه چیزمان را بدهیم؟ چند نفر جواب بله دادند؟ «آمادگی به معنی تنها اتصال گرفتن نیست» استاد جان و زندگی اش را گذاشت و خودش را برای ما فدا کرد. «هرچند که جهل و نادانی شاگردانش باعث این خیانت تاریخی شد.»
پیمان

پیمان_همایش 25 آپریل_2015

به راستی چند نفر از ما (که بودنمان در کنار هم بی دلیل هم نیست)،
حاضر هستیم درمقابل پیمانی که از ما گرفتند،همه چیزمان را بدهیم؟
چند نفر جواب بله دادند؟
«آمادگی به معنی تنها اتصال گرفتن نیست»
استاد جان و زندگی اش را گذاشت و خودش را برای ما فدا کرد.
«هرچند که جهل و نادانی شاگردانش باعث این خیانت تاریخی شد.»

شهناز نیرومنش

همایش 25 آپریل 2015

Check Also

میدانستند که در دست استاد چیزی هست و باید کنترل شود و بهترین جا برای کنترل این است که از نزدیکان ایشان شروع کنند. آن موقع(بعد از تعطیلی کلاسها در سال 86 و تشکیل شورا) هنوز خانواده نقشی در کنترل ایشان نداشتند ،آنموقع هنوز خانواده کنار بودند و اصلا وارد جریانات نبودند،البته افرادی از خانواده دوره ها را گذرانده بودند.

نقش خانواده استاد_همایش ۷ شهریور ۱۳۹۴

مرور قسمتهای مهم کنفرانس ۷ شهریور ۱۳۹۴ پروژه حذف و عبور از استاد طاهری قسمت …

مجموعه عرفان حلقه که ما امروز با این شکل و شمایل فعلی میبینیم،نتیجه یک عملکرد بیش از ده ساله است،و این مجموعه مثل یک بچه از دوران جنینی و تولد و نوزادی و خردسالی و کودکی و…همینطور در حال طی کردن مسیر رو به جلو است.و متاسفانه رشد این بچه، رشد این دستاورد و این فرزند استاد محمّد علی طاهری،که همین "عرفان حلقه" است، با دور شدن مجموعه از استاد به صورت فیزیکی مقارن شد. به همین دلیل ما مجبور هستیم که وقتی میخواهیم مراحل شکل گیری مجموعه عرفان حلقه را بررسی کنیم،همان مراحل را به صورت موازی و همزمان در ارتباط با پروژه حذف و عبور از استاد طاهری که حکومت برای این جریان رقم زده بود، پیش ببریم و در موردش صحبت بکنیم.

دستاورد استاد طاهری_همایش ۷ شهریور ۱۳۹۴

مرور قسمتهای مهم کنفرانس ۷ شهریور ۱۳۹۴ پروژه حذف و عبور از استاد طاهری قسمت …

دیدگاهتان را بنویسید