پیمان_همایش 25 آپریل_2015

به راستی چند نفر از ما (که بودنمان در کنار هم بی دلیل هم نیست)، حاضر هستیم درمقابل پیمانی که از ما گرفتند،همه چیزمان را بدهیم؟ چند نفر جواب بله دادند؟ «آمادگی به معنی تنها اتصال گرفتن نیست» استاد جان و زندگی اش را گذاشت و خودش را برای ما فدا کرد. «هرچند که جهل و نادانی شاگردانش باعث این خیانت تاریخی شد.»

به راستی چند نفر از ما (که بودنمان در کنار هم بی دلیل هم نیست)،
حاضر هستیم درمقابل پیمانی که از ما گرفتند،همه چیزمان را بدهیم؟
چند نفر جواب بله دادند؟
«آمادگی به معنی تنها اتصال گرفتن نیست»
استاد جان و زندگی اش را گذاشت و خودش را برای ما فدا کرد.
«هرچند که جهل و نادانی شاگردانش باعث این خیانت تاریخی شد.»

شهناز نیرومنش

همایش 25 آپریل 2015

شهناز نیرومنش
مدیر مرکز حفظ و نشر آثار استاد محمد علی طاهری - اینتریونیورسالیزم
http://shahnazniroomanesh.com

دیدگاهتان را بنویسید

Top