خانه » نوشته ها » امیدوارم انسانها به درد عشق مبتلا شوند تا همرنگ «او» گردند
"امیدوارم انسانها به درد عشق مبتلا شوند تا همرنگ «او» گردند و تکثیر از انسانِ خدا صورت پذیرد تا شعور بزاید و پلیدی بزداید و اهریمن بزانو درآید، تا انسان در این عصرهوشمندی که هستی،شرایط را از هرنظر مهیا نموده، بتواند خداگونه شدن را تامٌ و تمام تجربه کند." شهناز نیرومنش 1 فروردین ۱۳۹۶ خورشیدی
امیدوارم انسانها به درد عشق مبتلا شوند تا همرنگ «او» گردند

امیدوارم انسانها به درد عشق مبتلا شوند تا همرنگ «او» گردند

“امیدوارم انسانها به درد عشق مبتلا شوند تا همرنگ «او» گردند
و تکثیر از انسانِ خدا صورت پذیرد
تا شعور بزاید و پلیدی بزداید و اهریمن بزانو درآید،
تا انسان در این عصرهوشمندی که هستی،شرایط را از هرنظر مهیا نموده،
بتواند خداگونه شدن را تامٌ و تمام تجربه کند.”
شهناز نیرومنش
1 فروردین ۱۳۹۶ خورشیدی