خانه » نوشته ها » دست نوشته ها » ارتباط ویژه

ارتباط ویژه

جهت آمادگی برای ورود به مرحله ی جدید جنگ تشعشعاتی اطلاعات و امکانات  جدیدی در روح جمعی زده شده که از طریق ارتباط ویژه در جریان اطلاعات کلی آنها قرار میگیریم

در این امکانات که در روح جمعی جاریست وبرای هرکس که به درک آن برسد،قابل استفاده است، اطلاعات مهمی در رابطه با درسهای دوره کهنسالی بشر و نیز آمادگی برای ورود به مرحله ی سرنوشت ساز بشریت که  بزرگترین رویارویی شبکه ی مثبت و منفی است وجود دارد

برای آنانی که به پویایی این “جریان حق” اعتقاد دارند و هنوز مقهور فریب فریبکاران نشده وپس از گذشت نزدیک به سه سال از هیاهو ی فریب آلود “سکوت” , فریب پر هیاهوی “ادراک ممنوع” را باور نکرده و در جستجوی حقیقت و به دنبال توانمندیها و اطلاعات ناب در باره ادامه ی این

جریان” خدا محور،خدا محور”هستند،و هنوز بر سر اعتقاد خوش باورانه و ساده لوحانه ای که ادامه این جریان تعیین کننده ی سرنوشت بشر را صرفا منوط به حضور فیزیکال استاد عشق میکند ،نیستند و برای دریافت و درک درسهای جدید برای ورود به مرحله ی “کلاس بی کلاسی” و “تصحیح محور وجودی” و دریافت اطلاعات لازم برای

“آمادگی در فاز بعدی جنگ تشعشعاتی” و…….آمادگی دارند
و برای آنانی که برای درک مفاهیم ناب الهی و مستقیم از زبان “عصاره تمام نیکان تاریخ بشر” ، در جستجوی فضایی مبتنی بر قرابت های حقیقی و نه قرابت های مجازی و در جستجوی فضایی به دور از دسترس تمام هیاهو گران و کج اندیشان ، بدور از تحریف هستند …..
اینروز ها فضای موجود در < ارتباط ویژه  > شاید تنها فضای سالم و حقیقی بدور از دسترس متولیان جریان شر است،

تنها فضایی که میتوان اطمینان به حضور خود خودشان داشت ،بدور از تمام فشار ها و سانسور ها.

                                                                                                                                                                                                                                                    بهار ۱۳۹۳ خورشیدی

                                                                                                                                                                                                                                                     کالیفرنیا

Check Also

میراث استاد طاهری، بر خلاف تصور..در دسترس هر میراث خوار ناشایسته ای نیست که بتواند امانتداری را نقض کند و خیانت کند و تحریف کند و همچنان از آن سود برد؛ این آیین هم در عین رحمانیت برای خودش قوانینی دارد بسیار محکم.

نگرشی به گذشته،حال و آینده ی عرفان حلقه

  جدال نیابتی و میراث خواهان بی صلاحیت تا زمانی که دشمنان یک جریان را …

امیدوارم آنانی که آگاهانه و نا آگاهانه تا این زمان چه در مخالفت با شخص استاد و آموزه هایشان و چه با پذیرش استاد و آموزشهای مقدماتی ایشان ولی در نفی حقانیت شهادت ایشان و استمرار آموزه ها در زمان غیبتشان،درمقابل حقیقت ایستاده اند،در زمان باقیمانده تصمیم خود را بگیرند که با علنی شدن«رویایی تشعشعاتی» لاجرم صدمه خواهند خورد. چرا که رحمانیت عام الهی برای این مرحله تمهیداتی خاص در نظر دارد ،و با گذر از این مرحله، نوع تقابل و دفاع یاران حقیقی،از حقانیت استاد طاهری و آموزه هایشان بعنوان:«معلم موعود عهد کهنسالی بشر»، تغییر خواهد کرد؛ و طبق فرمایش استاد عزیز، «آنانی که به تشخیص حق از باطل نرسند و وسط بایستند، هم از مثبت خواهند خورد و هم از منفی.»

آنانی که به تشخیص حق از باطل نرسند و وسط بایستند،هم از مثبت خواهند خورد و هم از منفی

امیدوارم آنانی که آگاهانه و نا آگاهانه تا این زمان چه در مخالفت با شخص …