خانه » نوشته ها » دست نوشته ها » ای نابکاران

ای نابکاران

من میدانم و شما هم خوب میدانید
با آنکه دیگر دستتان به او نخواهد رسید
و دیگر نخواهید توانست که آزارش دهید
هنوز هراس دلهایتان از حدقه چشمانتان
به بیرون راه میجوید
آنچه را که به چشم دیده اید و باور نکردید
به عجزتان در خواهد آورد و دیوانه اتان خواهد کرد
در هراس و عجز منتظر بمانید ،با منتظران
و چون دیگر بیمی نیست که او را بیازاریدش
ناگفته ها را یارای گفتن خواهد بود بعد از این
و طوق رسوایی ابدی بر گردنتان خواهد ماند

Check Also

میراث استاد طاهری، بر خلاف تصور..در دسترس هر میراث خوار ناشایسته ای نیست که بتواند امانتداری را نقض کند و خیانت کند و تحریف کند و همچنان از آن سود برد؛ این آیین هم در عین رحمانیت برای خودش قوانینی دارد بسیار محکم.

نگرشی به گذشته،حال و آینده ی عرفان حلقه

  جدال نیابتی و میراث خواهان بی صلاحیت تا زمانی که دشمنان یک جریان را …

امیدوارم آنانی که آگاهانه و نا آگاهانه تا این زمان چه در مخالفت با شخص استاد و آموزه هایشان و چه با پذیرش استاد و آموزشهای مقدماتی ایشان ولی در نفی حقانیت شهادت ایشان و استمرار آموزه ها در زمان غیبتشان،درمقابل حقیقت ایستاده اند،در زمان باقیمانده تصمیم خود را بگیرند که با علنی شدن«رویایی تشعشعاتی» لاجرم صدمه خواهند خورد. چرا که رحمانیت عام الهی برای این مرحله تمهیداتی خاص در نظر دارد ،و با گذر از این مرحله، نوع تقابل و دفاع یاران حقیقی،از حقانیت استاد طاهری و آموزه هایشان بعنوان:«معلم موعود عهد کهنسالی بشر»، تغییر خواهد کرد؛ و طبق فرمایش استاد عزیز، «آنانی که به تشخیص حق از باطل نرسند و وسط بایستند، هم از مثبت خواهند خورد و هم از منفی.»

آنانی که به تشخیص حق از باطل نرسند و وسط بایستند،هم از مثبت خواهند خورد و هم از منفی

امیدوارم آنانی که آگاهانه و نا آگاهانه تا این زمان چه در مخالفت با شخص …

دیدگاهتان را بنویسید