مرغ آمین

فراز مندی خرد جمعی، دلیل استمرار و اوج گیری «هنر متعهد» است و
این فرازمندی که در «ذائقه ی مردم» و اقبال آنها از «هنر متعهد» خود را نمایان می سازد،
نشانه ی رشد «مزاج شناختی و ادراکی» مردمان است و
حاصل مشاهده ی این فرازمندی، خرسندی و شعفی غیر قابل چشمپوشی؛

وبشریت همواره وامدار مرغ آمین های درد آلودیست که از سرِ درد ِ بشر،
تا آنسوی این بیدادخانه می روند و می بینند و
دوباره بازمی گردند به این بیدادخانه…
نه به رغبت آبی و دانه ای ،
که در فکر چاره ی گشایشی برای بشر جور دیده…
نهان بینانی که ندای پنهانی جهان دردمند خود را بخوبی می شناسند
و در پی چاره ای برای آن…
مرغ آمین هایی که رنج میکشند و زخم میخورند،
باشد که مردمانِ در کاستی ها وامانده،
به برکت آمین هایشان
و به یُمن استجابتی که حاصل جانمایه ی آنهاست
از رنجشان بکاهد.

یا حق

Check Also

امیدوارم آنانی که آگاهانه و نا آگاهانه تا این زمان چه در مخالفت با شخص استاد و آموزه هایشان و چه با پذیرش استاد و آموزشهای مقدماتی ایشان ولی در نفی حقانیت شهادت ایشان و استمرار آموزه ها در زمان غیبتشان،درمقابل حقیقت ایستاده اند،در زمان باقیمانده تصمیم خود را بگیرند که با علنی شدن«رویایی تشعشعاتی» لاجرم صدمه خواهند خورد. چرا که رحمانیت عام الهی برای این مرحله تمهیداتی خاص در نظر دارد ،و با گذر از این مرحله، نوع تقابل و دفاع یاران حقیقی،از حقانیت استاد طاهری و آموزه هایشان بعنوان:«معلم موعود عهد کهنسالی بشر»، تغییر خواهد کرد؛ و طبق فرمایش استاد عزیز، «آنانی که به تشخیص حق از باطل نرسند و وسط بایستند، هم از مثبت خواهند خورد و هم از منفی.»

آنانی که به تشخیص حق از باطل نرسند و وسط بایستند،هم از مثبت خواهند خورد و هم از منفی

امیدوارم آنانی که آگاهانه و نا آگاهانه تا این زمان چه در مخالفت با شخص …

یکسال از شهادت استادم محمد علی طاهری گذشت. نه توانستند ایشان را نشان دهند و نه خواهند توانست. ولی الله را شهید کردند و نا آگاهان را با خود همراه. هشدار ها و اتمام حجتهای این مرحله رو به پایان است. هشدار و آزمون اول: « دستگیری استاد طاهری ۵ سال قبل » هشدار و آزمون دوم: « صحبتهای استاد در مرخصی نوروز ۱۳۹۲ » هشدار و آزمون سوم: « ارسال نامه استاد از زندان » هشدار و آزمون چهارم: « اعتصاب غذای دوازدهم و شهادت مظلومانه استاد » هشدار و آزمون پنچم: « یکسال روشنگری درباره نحوه شهادت و دلایل آن » با عبور از این مرحله، وارد مرحله جدید خواهیم شد. زمان جاری شدن اراده الهی فرا رسیده. سخنان، حلقه ها، روشنگری ها و برخوردهای ما نیز پس ازآن دیگرگونه خواهد شد.

یکسال از شهادت استادم محمد علی طاهری گذشت

یکسال از شهادت استادم محمد علی طاهری گذشت. نه توانستند ایشان را نشان دهند و …