اینجا هستید

حائل بین عاشق و معشوق

گفتم حائل بین عاشق و معشوق چیست؟
گفت:
اول اینکه عاشق بخواهد دیگران از شدت عشق بین او و معشوق باخبر شوند.
دوم اینکه عشق او بی غرض نبوده و در پی خواسته و چشمداشتی باشد.
سوم اینکه رازی را که در خلوت و محرمیت بین او ومعشوق است، نزد دیگران آشکار سازد

شهناز نیرومنش
مدیر مرکز حفظ و نشر آثار استاد محمد علی طاهری - اینتریونیورسالیزم
http://shahnazniroomanesh.com
Top