اینجا هستید

کمر به خدمت ببندید

کمر به خدمت ببندید و چراغ خویش را روشن نگاه دارید. ...... خوشا به حال خادمانی که چون سرورشان باز گردد آنان را بیدار و هشیار یابد آنگاه او خود کمر به خدمتشان خواهد بست و آنان را بر سفره خواهد نشاند . پیش آمده از آنان پذیرائی خواهد کرد . خوشا به حال خادمانی

Top