اینجا هستید

سه سال قبل در چنین روزی…

این پست را بعد از ۳ سال،امروز فیسبوک یادآوری ام کرد و با دیدنش... هم قلم بر کاغذ لغزید و هم .... بر .... گفتم لغزش اول را با دوستانم به اشتراک بگذارم و دومی بماند برای دل خودم تا دشمن شاد نشویم. سه سال قبل در چنین روزی... یکسال و نیم پس از اسارت غریبانه

Top