وبسایت رسمی شهناز نیرومنش

عشق معنایش پرش با بال اوست یک جهش در سایه ی اقبال اوست
عشق معنایش ندیدن خویش را هر چه دارم من تمامش مال اوست
ورود