و اینک زمان آن رسیده که پرده هایی بالا رود و قفلهایی از زبان برداشته شود و حقایقی عریان گردد پس آنان که بیدارند و در جستجوی حقیقت،بیابند،آنان که خوابند بیدار شوند، آنان که خود را به خواب زده اند، تصمیم بگیرند که آیا باز هم به دنبال فریب خود هستند یا نه ؟

آب حیات بخش/کشتی نوح

و اینک زمان آن رسیده که پرده هایی بالا رود و قفلهایی از زبان برداشته شود و حقایقی عریان گرددپس آنان که بیدارند و در جستجوی حقیقت،بیابند،آنان که خوابند بیدار شوند،آنان که خود را به خواب زده اند، تصمیم بگیرند که آیا باز هم به دنبال فریب خود هستند یا نه ؟
آب حیات بخش/کشتی نوح

و اینک زمان آن رسیده که پرده هایی بالا رود و قفلهایی از زبان برداشته شود و حقایقی عریان گرددپس آنان که بیدارند و در جستجوی حقیقت،بیابند،آنان که خوابند بیدار شوند،آنان که خود را به خواب زده اند، تصمیم بگیرند که آیا باز هم به دنبال فریب خود هستند یا نه ؟و آنان که خطا کارند، در حق این «حقیقت بزرگ» و در حق این
«انسان خدا» و «مرد حق»
دانسته یا نادانسته ، یا برگردند و یا نقاب از چهره شان فرو افتد.
فرصت ها رو به پایان است
وطوفانی عظیم در راه…تقابل شعور مثبت و منفی و بارش آگاهی
و همان آب حیات بخش، در خود فرو میبلعد و غرقه میسازدفراموش نکنیم
آنانی که سوار بر «کشتی نوح» شدند کسانی نبودند که وقوع طوفان را باور کرده بودند
بلکه کسانی بودند که نوح را باور داشتند..

دیدگاه‌ خود را بنویسید