ضمن توصیه ی همه ی عزیزان به هوشیاری بیش از پیش، از همه همراهان درخواست میکنم با مدد الهی، تمام توان خود را برای در خواست کمک از مجامع حقوق بشری برای ایجاد فشار بر حکومت ایران جهت رویت عمومی استاد محمد علی طاهری بکار گیرند،

آزمون راستی سنجی حکومت ایران-همایش 19 آگوست-2015

“ضمن توصیه ی همه ی عزیزان به هوشیاری بیش از پیش،

از همه همراهان درخواست میکنم با مدد الهی،

تمام توان خود را برای در خواست کمک از مجامع حقوق بشری برای ایجاد فشار بر حکومت ایران

جهت رویت عمومی استاد محمد علی طاهری بکار گیرند،

تا هم آزمون راستی سنجی حکومت ایران،

وکلا و برخی وابستگان ایشان،در ادعای زنده بودن ایشان باشد

و هم آزمون صلاحیت سنجی همه ی ما در ادعای رهروی معلمی که بر گردن بشریت حقی عظیم دارد.”

شهناز نیرومنش

19 آگوست 2015