آزمون راستی سنجی حکومت ایران

ضمن توصیه ی همه ی عزیزان به هوشیاری بیش از پیش، از همه همراهان درخواست میکنم با مدد الهی، تمام توان خود را برای در خواست کمک از مجامع حقوق بشری برای ایجاد فشار بر حکومت ایران جهت رویت عمومی استاد محمد علی طاهری بکار گیرند،

ضمن توصیه ی همه ی عزیزان به هوشیاری بیش از پیش،
از همه همراهان درخواست میکنم با مدد الهی،
تمام توان خود را برای در خواست کمک از مجامع حقوق بشری برای ایجاد فشار بر حکومت ایران
جهت رویت عمومی استاد محمد علی طاهری بکار گیرند،

دیدگاهتان را بنویسید