آنانکه نان را به نرخ روز میخورند این بس که پس مانده ی دیروز میخورند

آنانکه نان را به نرخ روز میخورند
این بس که پس مانده ی دیروز میخورند

دیدگاه‌ خود را بنویسید