آگاهی_همایش 25 آپریل_2015

آگاهی
همایش 25 آپریل 2015

” آگاه شدن با خودش مسئولیت می آورد.
ابزار روح جمعی و ذهن اشتراکی را جدی بگیرید.
دیگران را در دریافتهایتان شریک کنید
و در روح جمعی بزنید.”
شهناز نیرومنش
همایش 25 آپریل 2015