آگاه شدن با خودش مسئولیت می آورد. ابزار روح جمعی و ذهن اشتراکی را جدی بگیرید. دیگران را در دریافتهایتان شریک کنید و در روح جمعی بزنید.

آگاه شدن با خودش مسئولیت می آورد-همایش 25 آپریل-2015

آگاه شدن با خودش مسئولیت می آورد.
ابزار روح جمعی
و ذهن اشتراکی را جدی بگیرید.
دیگران را در دریافتهایتان شریک کنید
و در روح جمعی بزنید.