مگر ما آگاهی نمی خواهیم؟ درست است، کار درست است، شما اصلا نگران نباشید. قرار نیست همه ببینند و بشنوند ،ولی قرار هست همه به آگاهی برسند. یکی از راهِ دیدن، یکی از راهِ شنیدن، یکی از راهِ دریافت قلبی،

ادراک و آگاهی-همایش 1 آگوست-2015

“مگر ما آگاهی نمی خواهیم؟
درست است، کار درست است، شما اصلا نگران نباشید.
قرار نیست همه ببینند و بشنوند ،ولی قرار هست همه به آگاهی برسند.
یکی از راهِ دیدن، یکی از راهِ شنیدن، یکی از راهِ دریافت قلبی،
و نهایتا این آگاهی باید در قلب شکل بگیرد،
اگر شکل گرفت، یعنی اینکه کار درست است.
ادراک اگر ایجاد شد، یعنی کار درست است.”

شهناز نیرومنش

همایش 1 آگوست 2015