ارتباط بین سطح درک افراد و تعلیمات اولیاء الهی در تاریخ_همایش 18 فوریه_2017

اولین نشست مجموعه همایشهای عرفان حلقه در سال 2017 میلادی
مورخ شنبه 18 فوریه 2017
30 بهمن 1395
زمان برگزاری: سومین “شنبه” هر ماه میلادی در سال 2017

“نوع سوالات و نوع برخورد و سطح فرازِ درک مستمعینِ استاد در کلاس ترم 8 ،باعث شد استاد حرفشان را درز گرفتند و علنا هم گفتند و شما در ترم 8 میشنوید که میگویند اصلا نمیخواهیم ،ولش کنید نمیگوییم ..و بحث را جمع کردند.
ما هم همینطور هستیم، در طول تاریخ هم همیشه همینطور بوده…
استاد طاهری هم ،آن بخشی را بیان میکنند که درواقع مخاطبینشان از نظر شعوری بتوانند خودشان را تطبیق بدهند . ..
معلم از طریق انتقال شعور از وجود خودش به شاگردان،آن نیاز و خواسته و انگیزش و ظرفیت را در درون آنها ایجاد میکند..
حالا در این راه مانع ایجاد میشود،چرا که یک بخش ایجاد ظرفیت برای شنیدن حرف معلم ،دست معلم است و اما بخش دیگر آن دست خودِ شاگردان است که بتوانند از آن امکاناتی که استاد گذاشته، استفاده کنند.ما هم از این قضیه مستثنا نیستیم.”

بریده ای از صحبتهای خانم شهناز نیرومنش در مورد ” ارتباط بین سطح درک افراد و تعلیمات اولیاء الهی در تاریخ” در اولین نشست مجموعه همایشهای عرفان حلقه در سال 2017 میلادی
مباحث مورد صحبت در این همایش ها :
-بررسی موضوعی مباحث عرفان حلقه.
-به روز رسانی حلقه های رحمانیت الهی.
-تحلیل شرایط و تحولات جاری.