استاد برای اینها(حکومت) نقطه ی ابهامی بود که این دانستگی ها را از کجا آورده؟ و با آن برداشت کودکانه شان، فکر میکردند که میتوانند داشته های استاد را مصادره بکنند و همه مشکلشان این بود که میخواستند به داشته های استاد دسترسی پیدا بکنند.

استاد طاهری،نقطه ابهامی برای حکومت_همایش 7 شهریور 1394

“استاد برای اینها(حکومت) نقطه ی ابهامی بود

 که این دانستگی ها را از کجا آورده؟

و با آن برداشت کودکانه شان،

 فکر میکردند که میتوانند داشته های استاد را مصادره بکنند

و همه مشکلشان این بود که میخواستند

 به داشته های استاد دسترسی پیدا بکنند.”

شهناز نیرومنش

همایش شهریور 1394