استاد طاهری،نقطه ابهامی برای حکومت

استاد برای اینها(حکومت) نقطه ی ابهامی بود که این دانستگی ها را از کجا آورده؟ و با آن برداشت کودکانه شان، فکر میکردند که میتوانند داشته های استاد را مصادره بکنند و همه مشکلشان این بود که میخواستند به داشته های استاد دسترسی پیدا بکنند.

استاد برای اینها(حکومت) نقطه ی ابهامی بود
که این دانستگی ها را از کجا آورده؟
و با آن برداشت کودکانه شان،
فکر میکردند که میتوانند داشته های استاد را مصادره بکنند
و همه مشکلشان این بود که میخواستند
به داشته های استاد دسترسی پیدا بکنند.

دیدگاهتان را بنویسید