استاد طاهری مطهر هستند

"آگاهی آمده بود چند سال پیش که استاد طاهری مطهّر هستند و تطهیرشدند، و اگر تطهیر نشده بودند ،نمیتوانستند با بالا محرم شوند. برای ما نیز اگر این تطهیر اتفاق نیفتد، نمیتوانیم با استاد محرم شویم." شهناز نیرومنش همایش 16 می 2015 اولین سری سمینارهای بعد ازشهادت استاد طاهری

“آگاهی آمده بود چند سال پیش که استاد طاهری مطهّر هستند و تطهیرشدند،
و اگر تطهیر نشده بودند ،نمیتوانستند با بالا محرم شوند.
برای ما نیز اگر این تطهیر اتفاق نیفتد، نمیتوانیم با استاد محرم شویم.”
شهناز نیرومنش
همایش 16 می 2015
اولین سری سمینارهای بعد ازشهادت استاد طاهری