آنانکه اسرار حق آموختند…

من گناهان نوع بشر را گرفتم، یک مفهومی داره، خُب،یک مفهومی داره که در واقع من با درسی که به جا گذاشتم جهالت بشر را به خودم گرفتم،تاوانش را پس دادم.. این طوریه دیگه. یعنی هر کسی،شما ببینید که در همه ی وادیها وقتی که نبی حرکت کرده،جهالت بشر را تبدیل کرده به چی؟ تبدیل کرده به آگاهی.بهایش را داده یا نداده؟ کدوم یک از این انبیاء و اولیاء سر سالم، به اصطلاح، از این دنیا با خودشون بردند؟کدومشون به امکانات دنیوی و نمیدونم چی رسیدند؟همشون جز زجر و شکنجه و این حرفها چیزی را.. همینی که اومدند حرف زدند فهمیدند که باید نقش یک برّه را بازی کنند که قربانی میشن. آنان که اسرار حق آموختند/مُهر کردند و دهانش..گرفتند و دهانش را دوختند.

من گناهان نوع بشر را گرفتم، یک مفهومی داره، خُب،یک مفهومی داره که در واقع
من با درسی که به جا گذاشتم جهالت بشر را به خودم گرفتم،تاوانش را پس دادم..
این طوریه دیگه.
یعنی هر کسی،شما ببینید که در همه ی وادیها وقتی که نبی حرکت کرده،جهالت بشر را تبدیل کرده به چی؟ تبدیل کرده به آگاهی.بهایش را داده یا نداده؟
کدوم یک از این انبیاء و اولیاء سر سالم، به اصطلاح، از این دنیا با خودشون بردند؟کدومشون به امکانات دنیوی و نمیدونم چی رسیدند؟همشون جز زجر و شکنجه و این حرفها چیزی را..
همینی که اومدند حرف زدند فهمیدند که باید نقش یک برّه را بازی کنند که قربانی میشن.
آنان که اسرار حق آموختند/مُهر کردند و دهانش..گرفتند و دهانش را دوختند.

دیدگاهتان را بنویسید