اشتیاق شرط رفتن در مسیر کمال است، اما شرط کافی نیست

"اشتیاق شرط رفتن در مسیر کمال است، اما شرط کافی نیست. اشتیاق اگر مدیریت نشود،(اگر به واسطه این که در هر لحظه خودمان را در اختیار او میگذاریم و میخواهیم که هدایتمان کند) تبدیل به هیجان کاذب شود، در نتیجه ورود غیرارگانیک ها و انحرافات را فراهم می آورد." شهناز نیرومنش همایش 16 می 2015 اولین سری سمینارهای بعد از شهادت استاد طاهری

“اشتیاق شرط رفتن در مسیر کمال است، اما شرط کافی نیست.
اشتیاق اگر مدیریت نشود،(اگر به واسطه این که در هر لحظه خودمان را در اختیار او میگذاریم و میخواهیم که هدایتمان کند) تبدیل به هیجان کاذب شود،
در نتیجه ورود غیرارگانیک ها و انحرافات را فراهم می آورد.”
شهناز نیرومنش
همایش 16 می 2015
اولین سری سمینارهای بعد از شهادت استاد طاهری