الان ما در شرایط بسیار حساسی هستیم. اولا متوجه خودمان باشیم، کمال با صد نفر و دویست نفر درست نمی شود، بایستی در کل دنیا، این پیام ها زده شود، خیلی ها عرفان حلقه را نمی شناسند ولی پیام را دارند میگیرند. اگر محور وجودی ما به سمت مثبت نچرخد، در این جاری شدن و غالب شدن شعور مثبت از بین خواهیم رفت. داستان هستی، داستان از بین بردن آدمها که نیست، همه اش که داستان تنبیه نیست، اصل داستان هستی، داستان آموزش است.

اصل داستان هستی، داستان آموزش است-همایش 30 می-2015

الان ما در شرایط بسیار حساسی هستیم.
اولا متوجه خودمان باشیم، کمال با صد نفر و دویست نفر درست نمی شود،
بایستی در کل دنیا، این پیام ها زده شود،
خیلی ها عرفان حلقه را نمی شناسند ولی پیام را دارند میگیرند.
اگر محور وجودی ما به سمت مثبت نچرخد،
در این جاری شدن و غالب شدن شعور مثبت از بین خواهیم رفت.
داستان هستی، داستان از بین بردن آدمها که نیست، همه اش که داستان تنبیه نیست،
اصل داستان هستی، داستان آموزش است.