توضیحات سرکار خانم شهناز نیرومنش، مدیر مرکز اینتریونیورسالیزم درباره همایش های عرفان حلقه

در سالهای گذشته،قبل و بعد از دستگیری استاد طاهری،
همگی شاهد بوده ایم که، دشمنان اندیشه ی استاد طاهری،چگونه به حذف و عبوراز ایشان اکتفا نکرده و با قساوت تمام،گاه در لباس دوست و گاه درلباس دشمن،گاه در لباس وابستگان و شاگردان و گاه در لباس وکلای ایشان، به جان اندیشه های والای این اندیشمند مظلوم افتاده و گاه با دشمنی آشکار و گاه با نقاب حمایت، با سلاخی دستاوردهای ارزشمند وی، سعی در مخدوش کردن آموزه ها و حذف پویایی این جریان و خالی کردن آن از محتوای عملی نموده اند.
براه اندازی جریانی دوگانه از سوی حکومت ، که گاه بر نعل میکوبد و گاه بر میخ، گاه دشمنی آشکار میکند و گاه نقاب حمایت و همراهی بر چهره میرند و چون ماجرای تاریخی «اسب تروا» دشمنی را در پشت نقاب دوستی پنهان میدارد، در این سالها،بسیاری از شاگردان استاد طاهری را،در تشخیص حق از باطل و تشخیص «عرفان حلقه حقیقی» از «عرفان حلقه ی انحرافی و حکومتی» دچار سردرگمی نموده و بخصوص در یکسال گذشته با کتمان شهادت مظلومانه استاد طاهری،براین سردرگمی افزوده شده است.
و تعجبی ندارد که مانند همیشه ی تاریخ،باورمندان سطحی نگر و قشری این آیین معنوی، بیشترین نقطه اتکا را برای این انحراف فراهم ساخته و نا دانسته بیشترین ضربه را، بر این دستاورد مهم بشری وارد میسازند.
به اعتقاد ما، در چنین آشفته بازاری، که تقابل تشعشعاتی بین خیر و شر مدام در حال اوج گیری است ، بهترین راه حفظ این دستاورد معنوی، درک عمیق از «شخص استاد طاهری» و نیز «آموزه های ایشان» است که بدون «حفظ پویایی این جریان» و «به روز رسانی حلقه های رحمانیت الهی» در کنار «بررسی ها و پژوهش ها تئوریک» امکان پذیر نمیباشد.
مرکز اینتریونیورسالیزم امریکا(مرکز پژوهش و گسترش افکار و آثار استاد طاهری) پس از برگزاری نشست های متعدد تحقیقی در سالهای گذشته، در اولین سری این همایش ها پس از فقدان استاد(در سال ۲۰۱۵)،
که تنها برای اعضای مرکز اینتریونیورسالیزم برگزار شد ،با استقبال بسیار زیاد و تقاضای ادامه ی این همایش ها از سوی دیگر همراهان، قرار گرفت و همین امرمشوّق ما، درهمگانی کردن ادامه همایش ها در «دور دوم » برگزاری شد.
با امید به اینکه بتوانیم،هرچند اندک، به ادای دِین نسبت به استاد طاهری عزیز و هوشمندی حاکم بر هستی بپردازیم.
بامید توفیقات الهی
مدیر مرکز اینتریونیورسالیزم امریکا
شهناز نیرومنش
چهار شنبه ۱۷ فوریه ۲۰۱۶