امکانات عام برای حفاظت از اطلاعات ذهنی در مقابل رخنه گرها (هکرهای ذهنی)

همراهان همدل

در سالهای تعیین کننده و حساسی هستیم.شرایطی که بشریت در ادامه ی مسیر رویارویی همیشگی و تاریخی خیرو شر، میرود تا این تقابل تاریخ ساز را درشکل جنگهای تشعشعاتی و «با امکان ورود و تسلط بر حوزه های شعوری» تجربه کرده و از امکانت متعدد آن برای به سامان رساندن وضعیت خود بهره مند شود.

در سالهای تعیین کننده و حساسی هستیم. شرایطی که بشریت در ادامه مسیر رویارویی همیشگی و تاریخی خیر و شر، میرود تا این تقابل تاریخ ساز را درشکل جنگهای تشعشعاتی و «با امکان ورود و تسلط بر حوزه های شعوری» تجربه کرده و از امکانت متعدد آن برای به سامان رساندن وضعیت خود بهره مند شود.
امکانات عام برای حفاظت از اطلاعات ذهنی در مقابل رخنه گرها (هکرهای ذهنی)

 

دورانی سرنوشت ساز در تاریخ بشریتی که میرود تا بفهمد نجاتش تنها و تنها در گرو درک و آگاهی است،آگاهی که فقط با بهره گیری از شعور عشق و بر پله بی ابزاری ممکن میشود؛بفهمد که «به ازای هرانچه که در دنیای فیزیکال تجربه میکند، ریشه ای و اصلی و نمونه ای همسان در سطح شعور فرادست وجود دارد» که نمونه های فیزیکال همچون ماکت هایی کوچک و ناقص از آن هستند و «کمال و ارتقاء بشر دستیابی به آن نمونه های شعوری»است.

در دورانی سرنوشت ساز در تاریخ بشریتی(هستیم) که میرود تا بفهمد نجاتش تنها و تنها در گرو درک و آگاهی است، آگاهی که فقط با بهره گیری از شعور عشق و بر پله بی ابزاری ممکن میشود؛ بفهمد که «به ازای هرآنچه که در دنیای فیزیکال تجربه میکند، ریشه ای و اصلی و نمونه ای همسان در سطح شعور فرادست وجود دارد» که نمونه های فیزیکال همچون ماکت هایی کوچک و ناقص از آن هستند و «کمال و ارتقاء بشر دستیابی به آن نمونه های شعوری» است
امکانات عام برای حفاظت از اطلاعات ذهنی در مقابل رخنه گرها (هکرهای ذهنی)

 

شاخص بودن و منحصربفرد بودن « آموزه ها و عرفان استاد محمد علی طاهری مظلوم » در این است که ایجاد امکان دسترسی به این توانمندیهای شعوری و نیز امکان بهره وری از آنها را برای همه انسانها فراهم ساخته واین امکان را به بشریت میدهد تا فقط و فقط در جهت ارتقا ء کیفی زندگی و استمرار آن، ازآ ن بهره برد.

نمایی که استاد طاهری از این حرکت کمالی ترسیم کرده اند،مسیری است که :

  • با ورود بشر به حوزه های شعوری و شناخت آنها شروع
  • و با امکان بهره وری کامل از این امکانات به ثمر میرسد.

بنابر این وظیفه ی تک تک ماست که برای انتشار این آگاهیهای نجات بخش قدم موثرتری برداشته ودیگران را در جریانِ چگونگی این امکانات که ضرورت شرایط فعلی بشریت است، قرار دهیم؛ اطلاعاتی که هنوز عده ی زیادی به آن دسترسی پیدا نکرده یا از وجود آن بی اطلاعند !

امکانات عام برای حفاظت از اطلاعات ذهنی در مقابل رخنه گرها (هکرهای ذهنی)

دسترسی و نفوذ به محتویات ذهنی افراد به منظور: «شناسایی، تاثیرگذاری، دستبرد، شبیه سازی و … » در نبرد حق و باطل همواره یکی از مهمترین اهداف کاربران شبکه منفی بوده است .

این خطر که میتوانیم آنرا خطر «هکرهای ذهنی» بنامیم، متوجه عموم انسانها است، ولی در رویارویی شبکه مثبت و منفی (جنگ تشعشعاتی) بصورتی خاص و صدمه زننده متوجه پیشروان و پیشاهنگان شبکه مثبت میباشد.

دسترسی و نفوذ به محتویات ذهنی افراد به منظور: «شناسایی، تاثیرگذاری، دستبرد، شبیه سازی و ... » در نبرد حق و باطل همواره یکی از مهمترین اهداف کاربران شبکه منفی بوده است.این خطر که میتوانیم آنرا خطر«هکرهای ذهنی» بنامیم، متوجه عموم انسانها است،ولی در رویارویی شبکه مثبت و منفی (جنگ تشعشعاتی) بصورتی خاص و صدمه زننده متوجه پیشروان و پیشاهنگان شبکه مثبت میباشد.
امکانات عام برای حفاظت از اطلاعات ذهنی در مقابل رخنه گرها (هکرهای ذهنی)

 

حفاظت از داشته های ذهنی(اندیشه ها،آگاهیها …) در کنار ورزیدگیهای دیگر در نبرد خیرو شر، برای ما یک ضرورت حیاتی است؛

حفاظت از داشته های ذهنی (اندیشه ها،آگاهیها...) در کنار ورزیدگیهای دیگر در نبرد خیرو شر، برای ما یک ضرورت حیاتی است.
امکانات عام برای حفاظت از اطلاعات ذهنی در مقابل رخنه گرها (هکرهای ذهنی)

 

در شرایطی که با وجود جاری شدن «امکانات خاص ذهن اشتراکی» امکان دسترسی به حوزه های ذهنی افراد، بدلیل ایجاد حوزه های شعوری مشترک، بالارفته و امکان دسترسی بیشتری برای هکرهای ذهنی فراهم میکند، همپای آن امکانات شبکه مثبت هم برای حفاظت از اطلاعات ذهنی ارتقاء یافته است.

در شرایطی که با وجود جاری شدن«امکانات خاص ذهن اشتراکی» امکان دسترسی به حوزه های ذهنی افراد،بدلیل ایجاد حوزه های شعوری مشترک،بالارفته و امکان دسترسی بیشتری برای هکرهای ذهنی فراهم میکند، همپای آن امکانات شبکه مثبت هم برای حفاظت از اطلاعات ذهنی ارتقاء یافته است.
امکانات عام برای حفاظت از اطلاعات ذهنی در مقابل رخنه گرها (هکرهای ذهنی)

عدم آشنایی با روشهای هکرهای ذهنی و عدم دسترسی به «ابزار شعوری حفاظت از اطلاعات ذهنی » باعث بالا رفتن ضریب ضربه پذیری پیشاهنگان مسیر حق و کندی حرکت جمعی آنها خواهد شد؛چرا که کاربران شبکه منفی با امکان دستیابی به داشته های ذهنی افراد، میتوانند به شناسایی سطح آگاهیها و اطلاعات و نقاط قوت و ضعف آنها پرداخته و ازآن بر علیه ایشان سود برده و باین ترتیب «جریان کمال جمعی » را بتعویق اندازند.

عدم آشنایی با روشهای هکرهای ذهنی و عدم دسترسی به «ابزار شعوری حفاظت از اطلاعات ذهنی» باعث بالا رفتن ضریب ضربه پذیری پیشاهنگان مسیر حق و کندی حرکت جمعی آنها خواهد شد؛چرا که کاربران شبکه منفی با امکان دستیابی به داشته های ذهنی افراد،میتوانند به شناسایی سطح آگاهیها و اطلاعات و نقاط قوت و ضعف آنها پرداخته و ازآن بر علیه ایشان سود برده و به این ترتیب«جریان کمال جمعی»را بتعویق اندازند.
امکانات عام برای حفاظت از اطلاعات ذهنی در مقابل رخنه گرها (هکرهای ذهنی)

 

برای جلوگیری از نفوذ «رخنه گرهای ذهنی» یا همان «هکرهای ذهنی» و برای محافظت از داشته های ذهنی افراد از دستبرد،حلقه ی عام «ایجاد فیلترینگ برای رخنه گرهای ذهنی» برای تمام همراهان عرفان حلقه (ترم یک و بالاتر)، استارت خورده که در صورتی که همراهان گرامی تاکنون از طریق دریافتهای فردی متوجه آن نشده اند، میتوانند بعد از این در ارتباط آ قرار گرفته و سپس از آن برای خود استفاده نمایند.

توضیح:

  • این حلقه عام است و همه کاربران عرفان حلقه (فرادرمانگران و مربیان) میتوانند از آن بصورت فردی استفاده کنند.
  • مربیان ترم (۱) و بالاتر میتوانند آنرا برای : شاگردان جدید، و یا برای کسانی که در عرفان حلقه نبوده ولی «خواستار دریافت» آن هستند، «بصورت فردی و نه جمعی» تفویض نمایند.(مثل حلقه اعوذوا ۲ )
  • برون ریزی این حلقه سنگین و شبیه دفاعیها و کنترلهای ضد طلسم و ضد نفوذ است، بنابراین پیشنهاد میشود مربیان گرامی، پس از استفاده شخصی و کمی سبک شدن آن برای خود ،اقدام به تفویض به دیگران کنند و حتما به مخاطبین در باره سنگین بودن اسکن های آ ن در ابتدا توضیح دهند.
  • توجه شود که این حلقه را فعلا هرکس فقط میتواند برای خودش کار کند و نه برای دیگران.

توضیحات تکمیلی درنوشتار بعدی تقدیم همراهان خواهد شد.

بامید توفیق الهی در حرکت جمعی آگاهانه
شهناز نیرومنش
۲۲ شهریور ۱۳۹۵
۱۲ سپتامبر ۲۰۱۶

در این راستا می توانید مطالب زیر را مطالعه فرمایید:

  1. توضیحی درباره چگونگی عام بودن برخی حلقه ها
  2. حلقه مثبت سه
  3. حلقه ها و حفاظ های معرفی شده توسط شهناز نیرومنش

دیدگاه‌ خود را بنویسید