امکانات عام برای حفاظت از اطلاعات ذهنی در مقابل رخنه گرها (هکرهای ذهنی)

در دورانی سرنوشت ساز در تاریخ بشریتی(هستیم) که میرود تا بفهمد نجاتش تنها و تنها در گرو درک و آگاهی است، آگاهی که فقط با بهره گیری از شعور عشق و بر پله بی ابزاری ممکن میشود؛ بفهمد که «به ازای هرآنچه که در دنیای فیزیکال تجربه میکند، ریشه ای و اصلی و نمونه ای همسان در سطح شعور فرادست وجود دارد» که نمونه های فیزیکال همچون ماکت هایی کوچک و ناقص از آن هستند و «کمال و ارتقاء بشر دستیابی به آن نمونه های شعوری» است

در دورانی سرنوشت ساز در تاریخ بشریتی(هستیم) که میرود تا بفهمد
نجاتش تنها و تنها در گرو درک و آگاهی است،
آگاهی که فقط با بهره گیری از شعور عشق و بر پله بی ابزاری ممکن میشود؛
بفهمد که «به ازای هرآنچه که در دنیای فیزیکال تجربه میکند، ریشه ای و اصلی و نمونه ای همسان در سطح شعور فرادست وجود دارد»
که نمونه های فیزیکال همچون ماکت هایی کوچک و ناقص از آن هستند
و «کمال و ارتقاء بشر دستیابی به آن نمونه های شعوری» است