امکانات عام برای حفاظت از اطلاعات ذهنی در مقابل رخنه گرها (هکرهای ذهنی)

در شرایطی که با وجود جاری شدن«امکانات خاص ذهن اشتراکی» امکان دسترسی به حوزه های ذهنی افراد،بدلیل ایجاد حوزه های شعوری مشترک،بالارفته و امکان دسترسی بیشتری برای هکرهای ذهنی فراهم میکند، همپای آن امکانات شبکه مثبت هم برای حفاظت از اطلاعات ذهنی ارتقاء یافته است.

در شرایطی که با وجود جاری شدن«امکانات خاص ذهن اشتراکی»
امکان دسترسی به حوزه های ذهنی افراد،بدلیل ایجاد حوزه های شعوری مشترک،بالارفته و امکان دسترسی بیشتری برای هکرهای ذهنی فراهم میکند،
همپای آن امکانات شبکه مثبت هم برای حفاظت از اطلاعات ذهنی ارتقاء یافته است.