امکانات عام برای حفاظت از اطلاعات ذهنی در مقابل رخنه گرها (هکرهای ذهنی)

دسترسی و نفوذ به محتویات ذهنی افراد به منظور: «شناسایی، تاثیرگذاری، دستبرد، شبیه سازی و ... » در نبرد حق و باطل همواره یکی از مهمترین اهداف کاربران شبکه منفی بوده است.این خطر که میتوانیم آنرا خطر«هکرهای ذهنی» بنامیم، متوجه عموم انسانها است،ولی در رویارویی شبکه مثبت و منفی (جنگ تشعشعاتی) بصورتی خاص و صدمه زننده متوجه پیشروان و پیشاهنگان شبکه مثبت میباشد.

دسترسی و نفوذ به محتویات ذهنی افراد به منظور:
«شناسایی، تاثیرگذاری، دستبرد، شبیه سازی و … »
در نبرد حق و باطل همواره یکی از مهمترین اهداف کاربران شبکه منفی بوده است.این خطر که میتوانیم آنرا خطر«هکرهای ذهنی» بنامیم،
متوجه عموم انسانها است،ولی در رویارویی شبکه مثبت و منفی (جنگ تشعشعاتی) بصورتی خاص و صدمه زننده متوجه پیشروان و پیشاهنگان شبکه مثبت میباشد.