امکانات عام برای حفاظت از اطلاعات ذهنی در مقابل رخنه گرها (هکرهای ذهنی)

حفاظت از داشته های ذهنی (اندیشه ها،آگاهیها...) در کنار ورزیدگیهای دیگر در نبرد خیرو شر، برای ما یک ضرورت حیاتی است.

حفاظت از داشته های ذهنی
(اندیشه ها،آگاهیها…)
در کنار ورزیدگیهای دیگر در نبرد خیرو شر،
برای ما یک ضرورت حیاتی است.