امکانات عام برای حفاظت از اطلاعات ذهنی در مقابل رخنه گرها (هکرهای ذهنی)

عدم آشنایی با روشهای هکرهای ذهنی و عدم دسترسی به «ابزار شعوری حفاظت از اطلاعات ذهنی» باعث بالا رفتن ضریب ضربه پذیری پیشاهنگان مسیر حق و کندی حرکت جمعی آنها خواهد شد؛چرا که کاربران شبکه منفی با امکان دستیابی به داشته های ذهنی افراد،میتوانند به شناسایی سطح آگاهیها و اطلاعات و نقاط قوت و ضعف آنها پرداخته و ازآن بر علیه ایشان سود برده و به این ترتیب«جریان کمال جمعی»را بتعویق اندازند.

عدم آشنایی با روشهای هکرهای ذهنی
و عدم دسترسی به «ابزار شعوری حفاظت از اطلاعات ذهنی»
باعث بالا رفتن ضریب ضربه پذیری پیشاهنگان مسیر حق و کندی حرکت جمعی آنها خواهد شد؛چرا که کاربران شبکه منفی با امکان دستیابی به داشته های ذهنی افراد،میتوانند به شناسایی سطح آگاهیها و اطلاعات و نقاط قوت و ضعف آنها پرداخته و ازآن بر علیه ایشان سود برده
و به این ترتیب«جریان کمال جمعی»را بتعویق اندازند.