امکانات عام برای حفاظت از اطلاعات ذهنی در مقابل رخنه گرها (هکرهای ذهنی)

در سالهای تعیین کننده و حساسی هستیم. شرایطی که بشریت در ادامه مسیر رویارویی همیشگی و تاریخی خیر و شر، میرود تا این تقابل تاریخ ساز را درشکل جنگهای تشعشعاتی و «با امکان ورود و تسلط بر حوزه های شعوری» تجربه کرده و از امکانت متعدد آن برای به سامان رساندن وضعیت خود بهره مند شود.

در سالهای تعیین کننده و حساسی هستیم.
شرایطی که بشریت در ادامه مسیر رویارویی همیشگی و تاریخی خیر و شر،
میرود تا این تقابل تاریخ ساز را درشکل جنگهای تشعشعاتی
و «با امکان ورود و تسلط بر حوزه های شعوری»
تجربه کرده و از امکانت متعدد آن برای
به سامان رساندن وضعیت خود بهره مند شود.