امیدوارم انسانها به درد عشق مبتلا شوند تا همرنگ «او» گردند

"امیدوارم انسانها به درد عشق مبتلا شوند تا همرنگ «او» گردند و تکثیر از انسانِ خدا صورت پذیرد تا شعور بزاید و پلیدی بزداید و اهریمن بزانو درآید، تا انسان در این عصرهوشمندی که هستی،شرایط را از هرنظر مهیا نموده، بتواند خداگونه شدن را تامٌ و تمام تجربه کند." شهناز نیرومنش 1 فروردین ۱۳۹۶ خورشیدی

“امیدوارم انسانها به درد عشق مبتلا شوند تا همرنگ «او» گردند
و تکثیر از انسانِ خدا صورت پذیرد
تا شعور بزاید و پلیدی بزداید و اهریمن بزانو درآید،
تا انسان در این عصرهوشمندی که هستی،شرایط را از هرنظر مهیا نموده،
بتواند خداگونه شدن را تامٌ و تمام تجربه کند.”
شهناز نیرومنش
1 فروردین ۱۳۹۶ خورشیدی