اولیاالله از جنس خودمان هستند

"زمانی که ما تازه به این موضوع پی میبریم که اولیاالله از جنس خودمان هستند، گُل زدنشان برایمان با ارزش میشود و قدرشان را میفهمیم،و این امید نیز برای ما ایجاد میشود که اگر او به دلیل اشتیاقش توانست راه برای من هم بسته نیست!" شهناز نیرومنش همایش 16 می 2015 اولین سری سمینارهای بعد از شهادت استاد طاهری

“زمانی که ما تازه به این موضوع پی میبریم که اولیاالله از جنس خودمان هستند، گُل زدنشان برایمان با ارزش میشود و قدرشان را میفهمیم،و این امید نیز برای ما ایجاد میشود که اگر او به دلیل اشتیاقش توانست راه برای من هم بسته نیست!”
شهناز نیرومنش
همایش 16 می 2015
اولین سری سمینارهای بعد از شهادت استاد طاهری