این شبیه “او” شدن نیازمند این هست که ما تطهیر شویم، چراکه او مطهر است.

او مطهر است_همایش 16 می 2015_اولین سری سمینارهای بعد از شهادت استاد طاهری

“این شبیه “او” شدن

نیازمند این هست که ما تطهیر شویم،

چراکه او مطهر است.”

شهناز نیرومنش

همایش 16 می 2015

اولین سری سمینارهای بعد از  شهادت استاد طاهری