او مطهر است

این شبیه “او” شدن نیازمند این هست که ما تطهیر شویم، چراکه او مطهر است.

این شبیه “او” شدن
نیازمند این هست که ما تطهیر شویم،
چراکه او مطهر است.

دیدگاهتان را بنویسید