"این شبیه "او" شدن نیازمند این است که ما تطهیر شویم، چرا که او مطهر است." شهناز نیرومنش همایش 16 می 2015 اولین سری سمینارهای بعد از شهادت استاد طاهری

او مطهر است_همایش 16 می 2015_اولین سری سمینارهای بعد از شهادت استاد طاهری

“این شبیه “او” شدن نیازمند این است که ما تطهیر شویم،
چرا که او مطهر است.”
شهناز نیرومنش
همایش 16 می 2015
اولین سری سمینارهای بعد از شهادت استاد طاهری