«طاهری» پیام آوری است که بار ها و بارها بایستی او را از نو سرود،از نو شناخت

«طاهری» پیام آوری است که بار ها و بارها بایستی او را از نو سرود،از نو شناخت

«طاهری» پیام آوری است که بار ها و بارها بایستی او را از نو سرود،از نو شناخت