طاهری آمد که بفهمیم.

طاهری آمد که بفهمیم.

طاهری آمد که بفهمیم.