«طاهری » «پیام آوری» است که پس از رفتنش نیز استمرار دارد، به حکم ” قانون دانستگی بسیط” که حاصل ” فنا فی الله-بقاء بالله” است.

«طاهری » «پیام آوری» است که پس از رفتنش نیز استمرار دارد، به حکم ” قانون دانستگی بسیط” که حاصل ” فنا فی الله-بقاء بالله” است.

«طاهری » «پیام آوری» است که پس از رفتنش نیز استمرار دارد، به حکم
” قانون دانستگی بسیط” که حاصل ” فنا فی الله-بقاء بالله” است.