اين صحنه ها فقط هواداري از دونالد ترامپ نيست

اين صحنه ها فقط هواداري از دونالد ترامپ نيست بلكه آمادگي رويارويي ليبراليسم غربي در برابر چپ بين الملل در آزادترين كشور دنياست.
گلوباليسم يا همان نظم نوين جهاني كه در همبستگي تشكيك ناپذير و تفكيك ناپذير با چپ بين الملل است،
پس از اين دست كم در امريكا جرياني بنام ترامپيسم را در برابر خود خواهد داشت! هرچند كه بنظر ميرسد اين جريان بسرعت به خارج از امريكا نيز تسري خواهد يافت.

‎نتيجه نهايي انتخابات امريكا پيروزي دونالد ترامپ باشد يا نباشد، واقعيت اينست كه حضور او در صحنه سياست بين المللي، در رمز گشايي موارد ابهام آلود زيادي بشدت تاثيرگذار بوده، از همسويي ماترياليسم مذهب گراي چيني-روسي-شيعي-اسلامي-ايراني.
كه گستره ي ژئو-ايدئولوژيك آن از مرزهاي ژئو-پولتيك مدتهاست عبور كرده! تا همسويي گروههاي افراطي مورد حمايت دمكرات هاي امريكايي با كمونيسم مذهب گرا !!

يادداشتي مربوط به ٤ سال قبل…