اگر آنطور که ادعا میکنید ناحق میگویم چرا با تهدید و تطمیع خبرگزاریها، مرا در بایکوت رسانه ای قرار داده اید ؟

اگر آنطور که ادعا میکنید ناحق میگویم
چرا با تهدید و تطمیع خبرگزاریها، مرا در بایکوت رسانه ای قرار داده اید ؟
چرا اینقدر در هراسید از اینکه حرفهایم شنیده شود ؟
چرا هرکس از من حرفی و سخنی پخش میکند تهدید میشود؟
چرا نمیگذارید بگویم تا همه خودشان قضاوت کنند بر ناحقی ام ؟!
از آن طرف هم تیم روانه کرده اید اینجا به کمک مزد بگیران لوس آنجلسی اتان!
همان مزد بگیرانی که از ماهها قبل به پسرم هشدار داده بودند!
مرا از چه میترسانید؟ جانم از جان او عزیز تر نیست؟
نمیگذارم خون استادم پایمال شود
خیلی ها را خریدید،هرکس نرخی داشت
ارزان فروختند
هم خود را و هم استادشان را
ولی بعضی ها را نمیتوانید بخرید
ما هم که از اولین پیشنهادات شما
از بازجویی سال ۸۹ در ایران و
بعد در تهدیداتتان در ترکیه و بعد در امریکا
گفته بودیم:
فروشی نیست ،مزاحم نشوید

دیدگاه‌ خود را بنویسید