اگر میتوانستم در ایران عزیز باشم

اگر میتوانستم در ایران عزیز باشم
در کنارت قدم بر میداشتم هموطن ستمدیده و از جور ظالم به تنگ آمده.
از حلقه های رحمانیت الهی در روح جمعی مردم غیرتمند وطن برای:
-آرامش همراه با شجاعت
– مبارزه در فاز مثبت و بدور از خشونت
– آگاهی و توان بیشتر برای ایستادگی در برابر ظلم و ظالم
– حرکت مستمر بسمت حاکمیت خِرَد و قانون و….
و نیز برای:
– آشکار شدن هرچه بیشتر حق و ناحق
– خنثی سازی فریب و مکرهای ظالمین
-حنثی سازی مسخ های حکومتی
– اتمام حجت های نهایی به ظالمین برای بازگشت به مسیر حق و …
کمک بگیریم.
یاحق