ایکاش حق عشق ادا میشد بی هیاهو وستیز،مناسب و سازگار با طبیعت عشق،بی آنکه راستینگی های تلخ را قطره قطره در کام آنانکه از تو اند و تو از آنها ،شرمگینامه فرو بریزی و بر واژه های سنگین «ستمدیدگی» و«فریب» و«نابکاری» و«فرومایگی»، دردمندانه پای بفشاری و هر بار نیز تلخی آنرا تا عمق جانت مزمزه کنی،ولی چاره چیست؟ که عشق نیز با تمام طبیعت واحد و یگانه اش گاهی رنگ سنگینی فریادی جگر خراش را بخود میگیرد وگاه پذیرای تلخی حقیقتی کمر شکن و سوختن و فریاد زدن در این هستی دوگانه ی تضادآمیز، تا شاید از خمارستان نسل اندر نسلی بدر شوند و بشنوند از ورای پرده های ضخیم طلسمهای مستمر قابیلیانِ هابیل کش تاریخ ، آنانکه از تو اند و تو از آنها و انتظار خمود و مسخ آلودشان به انتظاری سازگار بدل شود ،بیش از آنکه نشایدها شاید و باید شود؛ خوشایند نیست،ولی گاهی چاره ای نمیماند جزرویارویی تا درستی آشکار گردد،چاره ای نیست جز تن دادن به «تلخترین نوع دفاع» از راستی ریاد زدن برای پرده دری فریب و دروغ و این «آخرین» راه پشتیبانی از راستی است و نه «اولین» آن

ایکاش حق عشق ادا میشد بی هیاهو وستیز مناسب و سازگار با طبیعت عشق بی آنکه راستینگی های تلخ را قطره قطره در کام آنانکه از تو اند و تو از آنها شرمگینامه فرو بریزی و … ادامه …

ایکاش حق عشق ادا میشد بی هیاهو وستیز
مناسب و سازگار با طبیعت عشق
بی آنکه راستینگی های تلخ را قطره قطره در کام آنانکه از تو اند و تو از آنها
شرمگینامه فرو بریزی و
برواژه های سنگین «ستمدیدگی » و «فریب» و «نابکاری» و «فرومایگی»
دردمندانه پای بفشاری و
هر بار نیز تلخی آنرا تا عمق جانت مزمزه کنی
ولی چاره چیست؟ که عشق نیز
با تمام طبیعت واحد و یگانه اش
گاهی رنگ سنگینی فریادی جگر خراش را بخود میگیرد
وگاه پذیرای تلخی حقیقتی کمر شکن و سوختن و فریاد زدن
در این هستی دوگانه ی تضادآمیز
تا شاید از خمارستان نسل اندر نسلی بدر شوند وبشنوند
از ورای پرده های ضخیم طلسمهای مستمر قابیلیان هابیل کش تاریخ
انانکه از از تو اند و تو از انها
وانتظار خمود و مسخ آلودشان به انتظاری سازگار بدل شود
پیش از آنکه نشاید ها شاید و باید شود
خوشایند نیست،ولی گاهی چاره ای نمیماند
جزرویارویی،تا درستی آشکار گردد
چاره ای نیست جز تن دادن به «تلخترین نوع دفاع» از راستی
فریاد زدن برای پرده دری فریب و دروغ
واین «اخرین» راه پشتیبانی از راستی است و نه «اولین» آن
شهناز نیرومنش
۴ دیماه ۱۳۹۴
۲۵ دسامبر ۲۰۱۵
کالیفرنیا

 

لینک فیسبوک

دیدگاه‌ خود را بنویسید