ای نابکاران

من میدانم و شما هم خوب میدانید
با آنکه دیگر دستتان به او نخواهد رسید
و دیگر نخواهید توانست که آزارش دهید
هنوز هراس دلهایتان از حدقه چشمانتان
به بیرون راه میجوید
آنچه را که به چشم دیده اید و باور نکردید
به عجزتان در خواهد آورد و دیوانه اتان خواهد کرد
در هراس و عجز منتظر بمانید ،با منتظران
و چون دیگر بیمی نیست که او را بیازاریدش
ناگفته ها را یارای گفتن خواهد بود بعد از این
و طوق رسوایی ابدی بر گردنتان خواهد ماند

دیدگاه‌ خود را بنویسید