باده پنهان میخوریم – کتاب در دست چاپ الست – تابستان 1389

باده پنهان میخوریم و می فروشی میکنیم

مست و مستوریم و رندیم و خموشی میکنیم

دین فروشان محتسب را در پی ما کرده اند

با رقیبان محتسب را وانهاده باده نوشی میکنیم

ساقی ام در بند خصم و جرم یاران عاشقی است

ما گنهکاریم و مجرم جرم پوشی میکنیم

واعظ و داروغه و قاضی القضات شهر را

گو تخلف میکنیم و پرده پوشی میکنیم.

از کتاب در دست چاپ الست

تابستان ۱۳۸۹