بازگشت از سفري طولاني

بازگشت از سفري طولاني…
و بعد از سفر اول، سرانجام ديروز پايان سفر دوم
يكسال و اندي تجربه هاي ارزشمند
و طعم تلخي ها و شيرينيهايي كه ماندگار ند و بر سفرهاي دروني تأثير گذار.
و اينك آغاز سفر سوم… #سفردروني#تجربه