اطلاعیه مورخ ۱۵ خرداد ۱۳۹۸ خورشیدی

دوستان و همراهان عزیز
در ماههای گذشته شاهد انتشار خبر صدور حکم آزادی بدون قید و شرط!! استاد محمدعلی طاهری بودیم که با گذشت حدود دو ماه از آن تاریخ، همانطور که پیش بینی می شد معلوم شد نه آزادی واقعی در کار است و نه عدم قید و شرطی.
در روزهای گذشته مطلع شدم گویا حکومتیان،مبحث حلقه های جدید با تاکید بر سرحلقه گی اینجانب را،بهانه ی اعمال فشار مجدد بر استاد طاهری قرار داده اند. لذا برای گرفتن بهانه، هم از دست گروه فشار و هم از دست گروههایی که مبادرت به انتشار جعلیاتی به نام عرفان حلقه میکنند،
به این وسیله از همه عزیزان درخواست میکنم با بازگشت به دروس پایه عرفان حلقه، کلیه دریافت هایشان را شخصی تلقی نموده و از به اشتراک گذاری “دریافت ها و حلقه های جدید و به روز رسانی مطالب که انحرافی بزرگ محسوب میشود” جدا خود داری نمایند.
به امید آزادی بدون قید و شرط همه ی انسانها و انسان شدن همه ی ظالمین
شهناز نیرومنش
۱۵ خرداد ۱۳۹۸ خورشیدی
۵ جون ۲۰۱۹ میلادی